Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Pḥng Ban

 BAN GIÁM ĐỐC
Ông : LÊ VĂN ĐÔNG
SN : 1969 
Chức vụ : Giám đốc
Tŕnh độ : Cử nhân Kinh tế,
Kỹ sư Cấp thoát nước.
Ông : TRỊNH ANH PHƯƠNG
SN : 1975
Chức vụ : Phó Giám đốc
Tŕnh độ : Kiến trúc sư 
Ông : BÙI MINH HIẾN LÊ
SN : 1981
Chức vụ : Kế tóan trưởng
Tŕnh độ : Cử nhân Kinh tế 

CÁC PH̉NG BAN

Ông : HỒ LÊ TÂM
SN : 1986
Chức vụ : Trưởng pḥng thiết kế
Tŕnh độ : KS Cấp thoát nước
Ông : NGUYỄN QUỐC DŨNG
SN : 1983
Chức vụ : Trưởng Pḥng kinh doanh
kiêm thiết kế hệ thống tưới

Ms. : NGUYỄN THỊ KIM THÚY
Chức vụ : NV thiết kế
Tŕnh độ : KS Cảnh quan
Ms. TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG
SN: 1991
Chức vụ : Trưởng pḥng Marketing
Tŕnh độ : Cử nhân kinh tế

 

Ông : NGUYỄN VĂN THÔI
SN : 1968
Chức vụ : P. vật tư

SẢN PHẨM MỚI

TIN TỨC